มาตรฐานโยธาโฟม

ความปลอดภัย คุณภาพและมาตรฐานเป็นหัวใจสำคัญในการก่อสร้าง หากคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากสร้างบ้านโฟมควรรู้ถึงมาตรฐานและแหล่งที่มาของวัสดุ

แน่นอนว่าส่วนประกอบของบ้านหรืออาคารหนึ่งหลัง เมื่อขึ้นโครงสร้างแล้วย่อมประกอบด้วยพื้น ผนัง ฝ้าหลังคา ทั้ง 3 ส่วนนี้ โอบล้อมประกอบกันจนกลายเป็นห้องหรือโถง เพื่อรองรับการทำกิจกรรมต่างๆ ของผู้อยู่อาศัยตั้งแต่การพักผ่อน ออกกำลังกาย ปลูกต้นไม้ ทำกับข้าว สังสรรค์ ทำงาน หรือสร้างสรรค์ธุรกิจฯลฯ ซึ่งกว่าที่บ้านหรืออาคารซักหลังจะสร้างเสร็จสมบูรณ์ย่อมต้องผ่านกระบวนการออกแบบให้เกิดขึ้นจริงภายใต้งบประมาณที่กำหนด โดยปัจจัยสำคัญที่เป็นตัวส่งเสริมให้ทั้ง 2 ส่วนนี้ไปด้วยกันได้คงหนีไม่พ้นวัสดุที่จะนำมาก่อสร้าง
โฟมก่อสร้าง

โฟมก่อสร้าง by โยธาโฟม

โฟมก่อสร้าง’ นับเป็นวัสดุทางเลือกในวงการก่อสร้างที่กำลังได้รับความนิยม เพราะด้วยคุณสมบัติเด่นเฉพาะตัวของการเป็นฉนวนกันความร้อนที่ดี ที่สร้างผลลัพธ์ให้ตอบโจทย์ได้อย่างเหมาะกับการนำมาสร้างบ้านในแถบประเทศเขตร้อน และจากคำถามที่หลายท่านให้ความสนใจวัสดุโฟมก่อสร้าง เราจึงรวบรวมทุกองค์ความรู้ ทุกประสบการณ์ ข้อมูลจากงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ ผลการทดสอบจริงตามมาตรฐานระดับสากล รวมถึงคำแนะนำจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญให้เป็นคำตอบผ่าน “มาตรฐานโยธาโฟม
มาตรฐานโยธาโฟม
คือ การระบุขนาด ความหนา และความหนาแน่น (ความแข็ง) ของแผ่นโฟมก่อสร้างเกรดไม่ลามไฟ โดยแบ่งตามหน้าที่การนำไปใช้ ได้แก่ ฝ้าและผนังทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อน และส่วนของโฟมปรับระดับพื้นที่ต้องรองรับน้ำหนักบรรทุกคงที่ (Dead Load) และน้ำหนักบรรทุกจร (Live Load) ดังนั้นเราจึงสรุปความหนาและความหนาแน่นของการนำแผ่นโฟมก่อสร้างไปใช้ในแต่ละส่วนดังแผนภาพประกอบคำอธิบาย ดังนี้

โฟมปรับระดับพื้น

โฟมปรับระดับพื้น หน้าที่หลักคือปรับพื้นให้ได้ระดับตามความต้องการ ผลพลอยได้คือช่วยลดภาระการรับน้ำหนักโครงสร้าง และส่วนที่หลีกเลี่ยงไม่ได้คือ โฟมปรับระดับพื้นต้องรับน้ำหนักจากคอนกรีตที่ปูทับลงบนโฟม เฟอร์นิเจอร์ หรือวัตถุต่างๆที่วางบนพื้น ดังนั้นควรเลือกใช้แผ่นโฟมความหนาไม่ต่ำกว่า 2 นิ้ว ความหนาแน่น 1.50 lb/ft3
โฟมปรับระดับพื้น

ผนังโฟม และฝ้าโฟม

ผนังโฟม และฝ้าโฟม หน้าที่หลักคือเป็นฉนวนกันความร้อน สำหรับฝ้าโฟมควรเลือกใช้แผ่นโฟมความหนาไม่ต่ำกว่า 1 นิ้ว และผนังโฟมควรใช้แผ่นโฟมความหนาไม่ต่ำกว่า 3 นิ้ว ที่ความหนาแน่นเท่ากัน 1.25 lb/ft3
เพิ่มเติม ในกรณีที่ใช้ฝ้าโฟมเป็นฉนวนกันความร้อนใต้พื้นดาดฟ้า ควรเลือกใช้โฟมที่ความหนา และความหนาแน่นเดียวกับโฟมปรับระดับพื้น คือ ความหนา 2 นิ้ว ความหนาแน่น 1.50 lb/ft3
การใช้โฟม eps สำหรับงานก่อสร้างควรฉาบผิวหรือปิดผิวด้วยผลิตภัณฑ์แผ่นสำเร็จรูป เช่น ปูนซีเมนต์ ไม้อัดซีเมนต์บอร์ด หรือไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ด เพื่อป้องกันสภาวะแวดล้อมเช่น ลม ฝน หรือแสงแดด ไม่ให้โดนโฟมก่อสร้างโดยตรง โยธาโฟมให้ความสำคัญต่อการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ควบคู่ไปกับการทดสอบจริงตามมาตรฐานสากล เพื่อให้ผู้ใช้เกิดความปลอดภัยสูงสุดและมั่นใจใน ‘โฟมก่อสร้าง มาตรฐานโยธาโฟม

*โฟมปรับระดับพื้น มีการรับน้ำหนักของ Dead Load และ Live Load ความหนาแน่น(ความแข็ง) จึงสูงกว่าโฟมก่อสร้างที่ใช้งานในส่วนอื่น

ส่วนประกอบอาคาร
หน้าที่
ความหนาแน่น (lb/ft3)
ความหนา (นิ้ว)
ฝ้า
ฉนวนกันความร้อน
1.25
1
ผนัง
ฉนวนกันความร้อน
1.25
3
พื้น
ปรับระดับพื้น
1.50
2
ตารางแสดงรายละเอียดของแผ่นโฟมก่อสร้างตามมาตรฐานคำแนะนำจากโยธาโฟม
โฟมแผ่น , โฟมก่อสร้าง