นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

(สำหรับการใช้งานเว็บไซต์)

นโยบายความเป็นส่วนตัว (สำหรับการใช้งานเว็บไซต์) ฉบับนี้ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “นโยบาย“) เป็นข้อตกลงทางกฎหมายเกี่ยวกับการใช้งาน www.yothafoam.co.th (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”) ระหว่าง บริษัท โปลิโฟมแมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 1072-1074 สี่แยกสี่พระยา ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 (โดยให้รวมถึงบริษัทในเครือและสำนักงานสาขาทุกแห่งด้วย) (ต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า POLYFOAM”) กับ ท่าน ซึ่งเป็นผู้เข้าชมเว็บไซต์ของ POLYFOAM เพื่อทำความรู้จัก POLYFOAM และ/หรือค้นหาผลิตภัณฑ์/บริการต่างๆ ที่ได้นำเสนอ/โฆษณาไว้ในเว็บไซต์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ท่าน”) โดย POLYFOAM จะให้บริการเว็บไซต์แก่ท่านภายใต้ข้อตกลงการรักษาความเป็นส่วนตัวที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ รวมทั้ง

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎ ประกาศ คำสั่ง หรือระเบียบของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนหลักเกณฑ์ใดๆ ที่จะมีการแก้ไข/เพิ่มเติมในอนาคตด้วย

POLYFOAM ขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายฉบับนี้ เพื่อเรียนรู้และเข้าใจหลักปฏิบัติที่ POLYFOAM  ยึดถือในการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ ของท่าน และในทันทีที่ท่านได้เข้าใช้งานเว็บไซต์ทางอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์/อุปกรณ์เคลื่อนที่ต่างๆ หรือไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม จะถือว่าท่านได้อ่าน เข้าใจ และยอมรับข้อตกลงในนโยบายนี้อย่างสมบูรณ์ทุกประการแล้ว

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ

เมื่อมีการเข้าชมเว็บไซต์ในเวลาใดๆ POLYFOAM จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือข้อมูลอื่นๆ บางอย่างที่มาจากการใช้งานของท่านโดยอัตโนมัติด้วย เช่น ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์, หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์, ข้อมูลทางภูมิศาสตร์, การตั้งค่าภาษา, การตั้งค่าความพึงพอใจเกี่ยวกับการค้นหาเฉพาะ, ประเทศ, โปรแกรมค้นหา และข้อมูลใดๆ บนระบบปฏิบัติการของเว็บไซต์ เป็นต้น

 

การใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ

POLYFOAM จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ ที่ได้เก็บรวบรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

 • เพื่อใช้ในกิจกรรมทางการตลาดออนไลน์ และการโฆษณา
 • เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ของท่าน และการวิจัยทางการตลาด
 • เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อสื่อสารกับท่าน
 • เพื่อใช้ตรวจสอบและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเว็บไซต์
 • เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและพัฒนาเว็บไซต์ รวมทั้งส่งมอบประสบการณ์เฉพาะบุคคลใหักับท่าน
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือหลักเกณฑ์/ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตอบสนองต่อคำร้องขอใดๆ จากหน่วยงานราชการ, ศาล หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดที่ POLYFOAM เห็นว่าเหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

นอกจากนั้น POLYFOAM อาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ได้เก็บรวบรวมไว้ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้: (ก) ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการประมวลผลข้อมูลแก่ POLYFOAM หรือผู้ที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ เช่น การวิเคราะห์ทางธุรกิจ, การบริการลูกค้า, การจัดทำแบบสำรวจทางการตลาดหรือการจัดจำหน่าย เพื่อการอำนวยความสะดวกในการโฆษณาสินค้า/บริการออนไลน์ที่ปรับให้ตรงกับความสนใจของท่าน โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า ผู้ให้บริการภายนอกนั้น มีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆ เท่าที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของตน และไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดเผยและใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ นั้นเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดอีก; (ข) พันธมิตรทางธุรกิจที่อาจนำเสนอสินค้า/บริการในเว็บไซต์ และท่านขอให้ POLYFOAM เปิดเผยและแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ คะแนนสะสม หรือส่วนลด เป็นต้น; (ค) บริษัทในเครือ หรือผู้ให้บริการ/รับจ้างช่วงของ POLYFOAM ที่ต้องการทราบ หรือมีสิทธิเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆ เพื่อร่วมกันจัดจำหน่ายสินค้า/บริการ รวมทั้งให้บริการใดๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การบริการลูกค้า หรือการให้ความช่วยเหลือ และการตรวจสอบภายใน เป็นต้น

POLYFOAM จะป้องกันมิให้มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆ อย่างสม่ำเสมอตามที่กฎหมายกำหนด และจะห้ามมิให้บุคคลภายนอกใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนตัวหรือในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งจะรักษาความมั่นคงปลอดภัยและความลับของข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ อย่างเคร่งครัด

 

การใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์

POLYFOAM มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติการของเว็บไซต์ โดยท่านสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ได้จากนโยบายการใช้งานคุกกี้ (Cookie Policy) ของ POLYFOAM ที่ได้ประกาศไว้บนเว็บไซต์ด้วย

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ ของบุคคลที่สาม

POLYFOAM มีการใช้งานซอฟท์แวร์/โปรแกรมคอมพิวเตอร์/บริการจากบุคคลที่สาม และยังอนุญาตให้ผู้ให้บริการ/บุคคลที่สามบรรจุคุกกี้ไว้ในเว็บไซต์ด้วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการของเว็บไซต์ ซึ่งประกอบด้วยซอฟท์แวร์/โปรแกรมคอมพิวเตอร์/บริการดังต่อไปนี้

 • Google Analytics
 • Facebook Pixel/Conversion API
 • Google Maps Embedded
 • Youtube Embedded

อนึ่ง ในกรณีที่มีการเชื่อมต่อไปยังแพลตฟอร์ม/รูปแบบบริการต่างๆ ของบุคคลที่สาม เช่น เครือข่ายการโฆษณา สื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการเว็บไซต์ภายนอกอื่นๆ ที่ POLYFOAM ไม่ได้เป็นเจ้าของ หรือผู้ควบคุม หรือผู้ดำเนินการแล้ว POLYFOAM  จึงขอแนะนำให้ท่านศึกษาและทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของแพลตฟอร์ม/รูปแบบบริการต่างๆ ของบุคคลที่สามนั้นก่อนการใช้บริการใดๆ ด้วย ซึ่งอาจจะแตกต่างจากนโยบายของ POLYFOAM นี้

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ

ในระหว่างที่ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆ ยังอยู่ภายใต้การครอบครองของ POLYFOAM ท่านมีสิทธิดังนี้ (1) ขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆ (2) ขอรับต้นฉบับ/สำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆ (3) ขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม (4) ขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆ ไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ (5) ขอรับข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่ POLYFOAM ส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ โดยตรง (6) ขอคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆ (7) ขอให้ลบ หรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆ ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้  (8) ขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆ (9) ขอให้ดำเนินการทำให้ข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆ ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด  (10) ขอถอนความยินยอมที่เคยให้ไว้ (หากมี)

อนึ่ง เพื่อเป็นการป้องกันความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่านและของผู้อื่น POLYFOAM จะตรวจสอบข้อมูลประจำตัวของท่านก่อนที่จะตอบสนองต่อคำขอใดๆ ดังกล่าว และจะดำเนินการตอบกลับภายในระยะเวลาที่เหมาะสม ทั้งนี้ ท่านรับทราบว่า POLYFOAM อาจไม่สามารถอนุญาตให้ท่านเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆ บางอย่างได้ หากข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆ ของท่านเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆ ของบุคคลอื่น หรือถูกห้ามโดยกฎหมายใดๆ นอกจากนี้ POLYFOAM อาจปฏิเสธคำขอของท่านสำหรับการลบหรือการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆ อันเนื่องจากบทบัญญัติทางกฎหมายต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคำขอที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินการทางบัญชีของ POLYFOAM, กระบวนการยื่นข้อเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจจับหรือป้องกันการฉ้อโกง เป็นต้น รวมทั้งอาจปฏิเสธคำขอของท่านสำหรับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล หรือข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นซึ่งไม่อนุญาตให้ทำการลบหรือกระทำการใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถระบุตัวตนได้ตามกฎหมายด้วย

ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นๆ

POLYFOAM ให้ความสำคัญกับข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ ของท่าน จึงได้ใช้มาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพ ทางอิเล็กทรอนิกส์ และทางองค์กรอย่างเหมาะสมและสม่ำเสมอ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ ของท่านจากการถูกทำลายหรือกระทำผิดกฎหมาย, การสูญหาย, การแก้ไข, การเปลี่ยนแปลง. การเปิดเผย หรือการใช้/เข้าถึงโดยปราศจากอำนาจ/โดยมิชอบทั้งปวง รวมทั้งจะทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะด้วย

อนึ่ง ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ ของท่านจะถูกจัดเก็บไว้ในบริการประมวลผลข้อมูลของผู้ให้บริการที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้ และจะอยู่ภายใต้การควบคุมและบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ ของ POLYFOAM เอง ทั้งนี้ การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ จะถูกจำกัดไว้สำหรับบุคลากรของ POLYFOAM ที่มีความจำเป็นจะต้องรับทราบและปฏิบัติหน้าที่เท่านั้น

POLYFOAM จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ ไว้เป็นระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายนี้ อนึ่ง เมื่อ POLYFOAM ไม่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ อีกต่อไปแล้ว POLYFOAM จะลบข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ ออกจากระบบปฏิบัติการและบันทึกรายการของ POLYFOAM และของผู้รับบริการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (ถ้ามี) และ/หรือทำตามขั้นตอนต่างๆ ที่ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ ไม่ปรากฏให้เห็นอย่างสมบูรณ์ เพื่อที่ว่าท่านจะไม่สามารถถูกระบุตัวตนได้อีกต่อไป ทั้งนี้ เว้นแต่ในกรณีที่ POLYFOAM มีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ ไว้เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับ หรือการปฏิบัติงานขององค์กร และให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของ POLYFOAM เอง

การแก้ไข/เปลี่ยนแปลงนโยบาย

POLYFOAM อาจทบทวนและแก้ไข/เปลี่ยนแปลงนโยบายนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี หรือการประกอบธุรกิจ และการดำเนินงานของ POLYFOAM ตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยนโยบายที่ได้แก้ไข/เปลี่ยนแปลงล่าสุดจะประกาศไว้บนเว็บไซต์ เพื่อให้ท่านทราบแนวทางที่ POLYFOAM ใช้ในการปกป้องและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ ของท่าน

 

การติดต่อ POLYFOAM

หากท่านมีข้อเสนอแนะ หรือต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลอื่นๆ ของท่าน รวมถึงการขอใช้สิทธิใดๆ ภายใต้นโยบายฉบับนี้ ท่านสามารถติดต่อ POLYFOAM ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท โปลิโฟมแมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด (ทีมงานเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล)

ที่อยู่: เลขที่ 1072-1074 สี่แยกสี่พระยา ถนนเจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

Email : [email protected]

นโยบายนี้มีผลใช้บังคับนับตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป และประกาศใช้เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565